Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Anders Elfvin

Universitetslektor, adjungerad

Anders Elfvin
Universitetslektor, adjungerad
läkare
Akademisk grad: Doktor,
anders.elfvin@gu.se

Postadress: Drottning silvias barn o ungdomsjukh, 41685 Göteborg
Besöksadress: Drottning silvias barn o ungdomsjukh , 41685 Göteborg


Avd för pediatrik vid Institutionen för kliniska vetenskaper (Mer information)
Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh
416 85 Göteborg
Besöksadress: Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh , 416 85 Göteborg

Om Anders Elfvin


Anders Elfvin är överläkare och docent i neonatologi. 2010-2011 fellow i neonatologi i kombination med en PostDoc vid University of Toronto och Hospital for Sick Children, med fokus på NEC och tarmsvikt.
Docent och adjungerad lektor i neonatologi.
anders.elfvin@vgregion.se , anders.elfvin@gu.se

Medarbetare
Ingegerd Adlerberth
Kristina Bry
Amanda Magnusson
Diana Swolin-Eide
Agnes Wold
Birger Trollfors
Elisabet Hentz
Ingemar Tessin
Margret Johansson Gudjonsdottir
Thordur Thordarson
Katarina Lannering
Anna Svedlund
Mats Mellander
Kajsa Nordenström
Frida Dangardth
Ann Hellström


Finansiärer
ALF
Lilla Barnets Fond
Drottning Silvas barn- & ungdomssjukhus forskningsfond
Svenska Läkaresällskapet
Stiftelsen Samariten

Övergripande titel
Neonatal sepsis och nekrotiserande enterokolit –från tidig inflammation och dysbios till tarmsvikt och osteopeni.


Sammanfattning på svenska
Nekrotiserande entrokolit (NEC) är en allvarlig tarmsjukdom som drabbar framför allt för tidigt födda barn, vanligen vid 1-2 veckors ålder. Det för tidigt födda barnet har ett omoget immunsvar, en omogen tarmmotorik, en svag barriärfunktion och en onormal bakterieflora vilket ökar risken för NEC. Sjukdomen karaktäriseras av inflammation och ischemi i tarmväggen. Om NEC drabbar fullgångna barn så finns det ofta en bakomliggande faktor som förklaring till insjuknandet såsom låg födelsevikt, asfyxi, sepsis och hjärtfel.


Resultat och pågående projekt:


1)Att identifiera mönster i den tidiga bakteriefloran som är kopplade till ökad risk att insjukna i sepsis och NEC hos för tidigt födda barn.
Studien ingår i Thordur Thordarsons doktorandprojekt. Bearbetning av ett flertal manuskript pågår. Resultat har presenterats av Thordur Thordarson vid PAS i San Francisco i 2017.
89 patienter är inkluderade i studien. Sammanställning av data från såväl odling som 16s RNA pågår. Preliminära resultat presenterades hösten 2019 på Joint European Neonatal Societies möte i Maastricht av blivande doktorand Monica Gio-Batta, under titeln: Development of the gut microbiota in extremely preterm infants: the effect of perinatal factors and links with necrotizing enterocolitis. Sammanställning av dessa data pågår i samarbete med professor Ingegerd Adlerberth, professor Agnes Wold, Monica Gio-Batta och Thordur Thordarson

2) Att identifiera förändringar i panoramat av bakterier, sjukdomsincidens och mortalitet hos samtliga fall av sepsis och meningit hos nyfödda i Göteborgsområdet mellan åren 1997-2017, jämfört med åren 1975-1986 och 1987-1996.
Studien ingår i Margret Johansson Gudjonsdottirs doktorandprojekt. Studien omfattar ett material som är populationsbaserad och innefattar bakteriella infektioner hos alla nyfödda spädbarn i Göteborgsområdet under en period av 43 år. Resultat från early onset infektioner än publicerade under 2019 i BMC Pediatrics under titeln : Changes in incidence and etiology of early-onset neonatal infections 1997-2017 - a retrospective cohort study in western Sweden.
Doktorand Margret Johansson Gudjonsdottir har under hösten 2019 upparbetat ett nära samarbete med Dr Kristina M. Adams Waldorf i Seattle USA och kommer att besöka hennes lab i januari 2020. Samarbetet består i en djupanalys av virulensfaktorer i Grupp B Streptococker och kommer att presenteras som en del i Margrets avhandlingsarbete.
Halvtidskontroll för Margret Johansson Godjonsdottir planeras till våren 2020.


3) Att mäta bentäthet och analysera tarmflora vid 4-5 års ålder hos prematurfödda barn som har haft NEC och jämföra med prematurfödda barn som inte har haft NEC.
Studien ingår i Amanda Magnussons doktorandprojekt. Totalt 50 barn i åldern 4-5 år har inkluderats. 25 NEC-patienter och 25 matchade kontroller. NEC-barnen var betydligt kortare hade lägre vikt och lägre BMI vid 5 års ålder jämfört med kontroller. Total body less head(TBLH) BMC var betydligt lägre bland NEC-barn NEC-barn hade signifikant lägre BMC i ländryggen. Dessa preliminära resultat presenterades av Amanda Magnusson i Wurzburg i 2017. Bearbetning av manuskript för publikation pågår för närvarande.

4) Att klargöra om barn som insjuknat i NEC mellan åren 1987-2009 har ökad risk för frakturer och näringsbristrelaterade sjukdomar under uppväxten jämfört med barn födda i samma gestationsvecka, men som inte haft NEC
Studien ingår i Amanda Magnussons doktorandprojekt. Resultat från denna studie har under 2019 publicerats i Pediatric Research under titeln : Increased risk of rickets but not fractures during childhood and adolescence following necrotizing enterocolitis among children born preterm in Sweden.
Hos 371 NEC-fall, identifierades 39 frakturtillfällen. 1839 kontroller hade 204 frakturer. Ingen statistisk skillnad vad gäller förekomsten av frakturer sågs. En signifikant skillnad sågs avseende rakitis, där 11 (3%) av barn med NEC diagnostiserades med rakitis jämfört med 21 (1,1%) av kontrollerna. Denna studie har visat att underburna barn med en historia av NEC har en ökad risk för rakitis men inte frakturer under barndomen och tonåren jämfört med kontroller.


5) Nordic study on human milk fortification in extremely preterm infants: a randomized controlled trial
Hypotes: Extremt prematura spädbarn erhåller enbart bröstmjölk (mors egen mjölk och/eller doneradmjölk) kberikad med humanmjölkbaserad berikning kommer att ha en lägre förekomst av allvarliga komplikationer: NEC, sepsis och dödlighet än extremt underburna barn som erhåller komjölksproteinbaserad berikning
Mål: Prospektiv, forskarinitierad, randomiserad multi-center studie som pågår sedan februari 2019 i fem sjukvårdsregioner (Göteborg, Stockholm, Linköping Umeå och Uppsala) för att jämföra effekten av kost tillskott av ett humanmjölk baserad berikning(Prolact+6 H2MF®) med standard komjölksproteinbaserad berikning och att utvärdera om kosttillskott med den humanmjölkbaserade berikningen Prolact+6 H2MF® minskar allvarliga komplikationer - NEC, sepsis, dödlighet och förbättrar enteral tolerans jämfört med komjölksproteinbaserad berikning till extremt underburna barn. Även hälsoekonomiska aspekter kommer att vägas in. Inklusion påbörjades februari 2019. Totalt 322 extremt för tidigt födda barn (gv 22+0 till 27+6) skall inkluderas på de fyra sjukhusen som ingår i studien. För närvarande har ca 110 barn inkluderats nationellt varav 39 i Göteborg. Göteborgsdelen av studien har en heltidsanställd forskningssjuksköterska Anna-Lena Fransson och en deltidsanställd forskningssjuksköterska Christina Ragnarsson


6) Att i en prospektiv kohortstudie identifiera tidiga mönster i signalproteiner som VEGF och BDNF relaterade till en ökad risk för att utveckla NEC och sepsis hos för tidigt födda barn. Totalt 89 barn som föddes innan gestationsvecka 28+0 ingår. Bakterier identifieras i munhåla och avföring. Serum prover har samlats in på en majoritet av barnen i en studie som drivs av professor Ann Hellström. Serum prover kommer att analyseras för inflammatoriska cytokiner och signalproteiner som vascular endothelial growth factor (VEGF) och brain derived neurotrofisk faktor (BDNF). Preliminära resultat visar att för tidigt födda barn som utvecklar NEC har lägre nivåer av VEGF och BDNF tidigt i livet.

7.)Ultrahögfrekvent ultraljud av buk, för förbättrad bedömning av normal fysiologi och patologi hos underburna och fullgångna nyfödda barn.

Huvudmålet med projektet är att klargöra om ultrahögfrekvent ultraljud (UHFUS) (upp till 70 MHz) av buk hos nyfödda fullgångna och underburna barn är en användbar diagnostisk metod, samt om metoden är överlägsen den ultraljudsdiagnostik(5-18 MHz) som används idag. UHFUS av buken är en helt ny metod med potential att diagnostisera nekrotiserande enterokolit (NEC), samt studera tarmmognad och tarmmotorik hos underburna och fullgångna barn.

Doktorander


Huvudhandledare för Amanda Magnusson . Longitudinell uppföljning av prematurfödda barn med nekrotiserande enterokolit avseende tillväxt, skelettutveckling och tarmflora. Planerad halvtidskontroll hösten 2020


Huvudhandledare för Thordur Thordarson. Nekrotiserande enterokolit och sepsis hos nyfödda barn – aspekter på tidig bakterieflora i munhåla, magsäck, hud och tarm.


Huvudhandledare för Margret Johansson Gudjonsdottir Invasiva infektioner (sepsis, meningit) hos nyfödda med speciell tonvikt på Grupp B streptokockinfektioner. Planerad halvtidskontroll hösten 2020


Bihandledare för Katarina Lannering Early detection of critical coarctation of the aorta in the newborn - a diagnostic challenge. Halvtidskontrollerade 2019


Bihandledare för Anna Svedlund Studier av tillväxt och skelettutveckling hos barn och ungdomar med dietbehandling för anorexia nervosa och epilepsi. Halvtidskontrollerade 2019
 

Utvalda publikationer

Secular trends of birthweight in boys from 1950 to 2010
Jimmy Célind, M. Hedlund, Maria Bygdell, Arvid Sondén, Anders Elfvin et al.
Pediatrics and Neonatology, 2019

Validation of the diagnosis of necrotising enterocolitis in a Swedish population-based observational study.
Pontus Challis, Linn Larsson, Elisabeth Stoltz Sjöström, Fredrik Serenius, Magnus Domellöf et al.
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 2019

Senaste publikationer

Low risk of necrotising enterocolitis in enterally fed neonates with critical heart disease: An observational study
Kajsa Nordenström, Katarina Lannering, Mats Mellander, Anders Elfvin
Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Dramatic changes in blood protein levels during the first week of life in extremely preterm infants
W. Zhong, H. Danielsson, A. Tebani, M. J. Karlsson, Anders Elfvin et al.
Pediatric Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Changes in incidence and etiology of early-onset neonatal infections 1997-2017 - a retrospective cohort study in western Sweden.
Margrét Johansson Gudjónsdóttir, Anders Elfvin, Elisabet Hentz, Ingegerd Adlerberth, Ingemar Tessin et al.
BMC pediatrics, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Secular trends of birthweight in boys from 1950 to 2010
Jimmy Célind, M. Hedlund, Maria Bygdell, Arvid Sondén, Anders Elfvin et al.
Pediatrics and Neonatology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Validation of the diagnosis of necrotising enterocolitis in a Swedish population-based observational study.
Pontus Challis, Linn Larsson, Elisabeth Stoltz Sjöström, Fredrik Serenius, Magnus Domellöf et al.
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Caffeine exposure during pregnancy, small for gestational age birth and neonatal outcome - results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study.
Dominika Modzelewska, Rino Bellocco, Anders Elfvin, Anne Lise Brantsæter, Helle Margrete Meltzer et al.
BMC pregnancy and childbirth, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The effect of twin-to-twin delivery time intervals on neonatal outcome for second twins.
Linnéa Lindroos, Anders Elfvin, Lars Ladfors, Ulla-Britt Wennerholm
BMC pregnancy and childbirth, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Intestinal failure after necrotising enterocolitis: incidence and risk factors in a Swedish population-based longitudinal study.
Tomas Sjoberg Bexelius, Margareta Ahle, Anders Elfvin, Oscar Björling, Jonas F Ludvigsson et al.
BMJ paediatrics open, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Utvalda publikationer

Secular trends of birthweight in boys from 1950 to 2010
Jimmy Célind, M. Hedlund, Maria Bygdell, Arvid Sondén, Anders Elfvin et al.
Pediatrics and Neonatology, 2019

Validation of the diagnosis of necrotising enterocolitis in a Swedish population-based observational study.
Pontus Challis, Linn Larsson, Elisabeth Stoltz Sjöström, Fredrik Serenius, Magnus Domellöf et al.
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 2019

Visar 1 - 10 av 33

2020

Low risk of necrotising enterocolitis in enterally fed neonates with critical heart disease: An observational study
Kajsa Nordenström, Katarina Lannering, Mats Mellander, Anders Elfvin
Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Dramatic changes in blood protein levels during the first week of life in extremely preterm infants
W. Zhong, H. Danielsson, A. Tebani, M. J. Karlsson, Anders Elfvin et al.
Pediatric Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2019

Changes in incidence and etiology of early-onset neonatal infections 1997-2017 - a retrospective cohort study in western Sweden.
Margrét Johansson Gudjónsdóttir, Anders Elfvin, Elisabet Hentz, Ingegerd Adlerberth, Ingemar Tessin et al.
BMC pediatrics, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Secular trends of birthweight in boys from 1950 to 2010
Jimmy Célind, M. Hedlund, Maria Bygdell, Arvid Sondén, Anders Elfvin et al.
Pediatrics and Neonatology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Validation of the diagnosis of necrotising enterocolitis in a Swedish population-based observational study.
Pontus Challis, Linn Larsson, Elisabeth Stoltz Sjöström, Fredrik Serenius, Magnus Domellöf et al.
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Caffeine exposure during pregnancy, small for gestational age birth and neonatal outcome - results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study.
Dominika Modzelewska, Rino Bellocco, Anders Elfvin, Anne Lise Brantsæter, Helle Margrete Meltzer et al.
BMC pregnancy and childbirth, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2018

The effect of twin-to-twin delivery time intervals on neonatal outcome for second twins.
Linnéa Lindroos, Anders Elfvin, Lars Ladfors, Ulla-Britt Wennerholm
BMC pregnancy and childbirth, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Intestinal failure after necrotising enterocolitis: incidence and risk factors in a Swedish population-based longitudinal study.
Tomas Sjoberg Bexelius, Margareta Ahle, Anders Elfvin, Oscar Björling, Jonas F Ludvigsson et al.
BMJ paediatrics open, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 33

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2014-02-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?